Hvordan ble mennesket til?


Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap | October 8, 2018

Vi tror at mennesket er skapt av Gud. Og skapelsen skjedde ikke bare en gang for millioner av år siden, den skjer hver dag. Den kjente skapelsesberetningen med Adam og Eva utelukker ikke en vitenskapelig forklaring bak menneskets utvikling. Vi mennesker står i en grunnleggende relasjon til Gud. Bibelen har for øvrig flere fortellinger om skapelsen av mennesket. Poenget med disse fortellingene er altså ikke å gi en historisk eller vitenskapelig framstilling av hvordan det skjedde. Poenget er at mennesket er en konsekvens av Guds ønske og vilje. I den første av disse skapelsesfortellingene heter det at mennesket er skapt i Guds bilde. Vi skal speile Gud, være lik Gud, og har fått et særlig ansvar for alt det skapte. Vi står i et ansvarsforhold til Skaperen, og skal ha en relasjon både til Skaperen og til alt som er skapt. Dette innebærer også at menneskeverdet er et viktig anliggende for vår kirke. Alle mennesker er verdifulle og har samme menneskeverd. Derfor er kirken og de kristne særlig forpliktet til å tale de utsattes sak og hindre at deres menneskeverd blir krenket.

Comments are closed.