Velkommen til Den norske kirkes side i Uenighetens fellesskap

Den norske kirke er det klart største trossamfunnet i Norge, og i 2020 var om lag 3,7 millioner medlemmer og tilhørige i vår “folkekirke”. Det er 69 prosent av befolkningen. Vi er en evangelisk-luthersk kirke som tror på den treenige Gud.

Man blir medlem i Den norske kirke ved dåp. Kirkens medlemmer ønskes velkommen til å døpe sine barn i kirken, til å konfirmere seg, vies og begraves. Gjennom kirkeåret avholdes over 60 000 gudstjenester i regi av Den norske kirke, og til sammen deltar 5,4 millioner mennesker på disse gudstjenestene.

Vår kirke er oppdelt i 11 bispedømmer, som alle ledes av hver sin biskop. Preses er ledende biskop, og har kontor i Trondheim og i Oslo. Alle bispedømmer er oppdelt i prosti, til sammen om lag 100, og disse ledes av like mange proster. Det er i underkant av 1200 sokn eller menigheter i vår kirke, slik at alle medlemmene har sin “lokale” prest og kirke der de kan tilhøre et kristent fellesskap.

Vi har to sakramenter i vår kirke, dåp og nattverd. Salmer og musikk er også en vesentlig del av innholdet i gudstjenesten og troslivet til mange.

Kirkemøtet er det øverste representative organet i kirken. Hvert år møtes 115 medlemmer til et ukeslangt møte der de lange og viktige linjene trekkes. Kirkemøtet består av alle biskopene og 22 ansatte-representanter, i tillegg til 77 såkalt leke medlemmer. Disse velges av alle kirkens medlemmer som deltar i kirkevalg (hvert fjerde år). Her kan altså alle medlemmer fra 15 år (religiøs myndighetsalder) og oppover være med og påvirke utviklingen i Den norske kirke.

Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Den norske kirke, er det lurt å finne ut hvilken menighet du tilhører, det finner du ved å fylle inn din bostedsadresse i søkefeltet på kirken.no

https://kirken.no/
post.kirkeradet@kirken.no
23081200


    |     November 17, 2018

Hva skjer med oss når vi dør?

Opphører vår eksistens ved døden? Har våre handlinger i dette livet konsekvenser for vår skjebne i et eventuelt liv i det hinsidige?


Uenighetens fellesskap

    |     November 17, 2018

Hva er kunnskap?

Hva er kunnskap, og hvilke kilder til kunnskap finnes om de spørsmål vår tradisjon er opptatt av? Er hellige skrifter en kilde til kunnskap? Oversanselige erfaringer? Empiri?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Finnes det noen rettferdighet utover den vi mennesker selv sørger for?

Finnes det en eller annen form for endelig rettferdighet i kosmos? Vil vi noensinne oppleve en rettferdig orden på jorden?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Vet vi noe om fremtiden?

Finnes det kilder til kunnskap om det som ennå ikke har skjedd?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva er en optimal fordeling av goder og plikter?

Hvordan kan vi komme frem til en best mulig fordeling av rettigheter og goder på den ene siden, og plikter og byrder på den andre?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva er rettferdighet?

Hva er egentlig rettferdighet? Hvordan oppnår man rettferdighet?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan blir man innviet i vårt fellesskap?

Hvordan foregår innvielsen i vårt fellesskap? På hvilket tidspunkt skal barna introduseres for vårt fellesskaps lære, prinsipper og leveregler? I hvilken alder blir man offisielt innlemmet i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva bør vi bygge lovene våre på?

Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har man noen gang rett til å drepe?

Er livet hellig og ukrenkelig, eller har man i noen tilfeller rett til å drepe? Finnes det tilfeller hvor man faktisk har en plikt til å ta liv?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvilke eksempler har vi på rett livsførsel?

Hvem er våre moralske forbilder? Har det noensinne levd fullstendig rettskafne mennesker? Er det i så fall et mål å leve som dem? Har vi fortellinger som tjener som eksempler til etterfølgelse, eller til avskrekking, som vi benytter oss regelmessig av i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan bedømmer man hva som er rett og galt?

Hvordan går man frem for å skille rett fra galt? Hva skal til for å bli et rettskaffent menneske? Har vi egne eksperter som kan bedømme hva som er rett og galt, og formidle det til våre medlemmer?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har mennesker fri vilje?

Er mennesker i stand til å treffe frie valg? Er vi helt eller delvis ansvarlige for våre handlinger? Eller er alt, inkludert hva vi sier og gjør, forutbestemt?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvorfor finnes lidelse?

Hva er forklaringen på at det finnes så mye vondt i verden? Er lidelse utelukkende negativt, eller tjener den også et formål? Er det mulig å tenke seg en verden uten lidelse?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva kjennetegner et godt liv?

Hvordan kan man gjøre det meste ut av årene man lever her på jorden? Og hvordan kan man bedømme hvorvidt man har brukt livet godt?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvilke symboler bruker vi?

Har vårt samfunn noen særlige symboler vi benytter oss av? Hva er betydningen deres? I hvilke sammenhenger blir de brukt?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til arkitektur?

Har vi forsamlings- eller gudshus med en særlig arkitektonisk utforming? Er det i så fall en særlig hensikt med utformingen, og ligger det en historie bak?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til musikk?

Hva er vårt forhold til musikk? Kan musikk benyttes i rituelle sammenhenger? Er det noen musikkformer som ikke kan benyttes, eller som anses som upassende?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva slags kunst har vi?

Hva slags kunst benyttes av vårt samfunn? Er det noen kunstformer eller kunststiler vi setter særlig høyt? I hvilke sammenhenger blir kunsten brukt? Er det noen kunstformer som anses som upassende?


Uenighetens fellesskap
På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

    |     November 15, 2018

På hvilken måte bidrar vi til å gjøre samfunnet bedre?

Det er mange måter man kan bidra på for å gjøre samfunnet bedre. Hva er vårt tros- eller livssynssamfunns bidrag til et bedre samfunn? 


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Finnes det lover vi setter høyere enn landets verdslige lover?

Finnes det lover, regler og prinsipper som vårt samfunn setter så høyt at de trumfer landets verdslige lover dersom disse kommer i konflikt med hverandre?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Bør vi motta støtte fra staten?

Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til nasjonale feiringer?

I Norge har vi en rekke nasjonale feiringer. Blant annet frigjøringsdagen, syttende mai, kongelige bryllup og lignende. Hvordan forholder vårt samfunn seg til disse nasjonale feiringene?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

I hvilken grad ønsker vi å delta i det politiske liv?

Hvordan forholder vi oss til politikk? Er det områder hvor vi mener det er viktig å engasjere oss for å påvirke politikken i den retning vi mener er riktig? Hvordan forholder vi oss til medlemmer som er aktive innen politikken?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har vi en formell form for teologi?

Har vi en formell form for teologi? Har vi også en autoritativ institusjon som er utforskende og normgivende med hensyn til formulering av vår tradisjons sannheter? Hvem er det i så fall som har autoritet til å avgjøre om noe er å regne for sant eller ikke?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Kan den naturlige verden lære oss noe om det hellige?

Kan den naturlige verden si oss noe om det hellige? Er det naturlige og det hellige adskilt, er det forbundet, eller er det ett og det samme?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Kan lekmenn søke kunnskap på egen hånd i vår tradisjon?

Kan man som lekmann selv søke kunnskap innenfor vår tradisjon, eller trenger man veiledning fra eksperter? Er det tilrådelig for lekmenn å gå direkte til de hellige tekstene, eller søke innsikt gjennom bønn, meditasjon og selvstendig refleksjon? Eller er det en fare forbundet med denne formen for alenegang?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til vitenskap?

Hvordan forholder vi oss til vitenskap? Finnes det eksempler på at vitenskapelige teorier strider med vår tradisjons lære?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har vi hellige tekster?

Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har mennesket en forpliktende særstilling i naturen?

Har mennesket en særstilling i naturen? Gir dette oss i så fall et særlig ansvar for å ta vare på dyrene og naturen omkring oss?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan ser vi på andre tros- og livssyn?

Finnes det flere veier til sannhet, slik at også andre tros- eller livssyn kan ha rett, eller er vår vei den eneste rette? Er det uproblematisk å ha venner som tilhører et annet tros- eller livssyn?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Er det noen i vårt fellesskap som ikke kan gifte seg?

Er det noen i vårt samfunn som ikke har lov til, eller helst bør avstå fra å gifte seg? Hva er i så fall begrunnelsen for det?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til homofili?

Hvordan ser vi på homofili og bifili? Er likekjønnet tiltrekning og kjærlighet noe man kan leve ut i vårt fellesskap?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan forholder vi oss til sex?

Hva er vårt syn på sex? Finnes det et formål ved sex utover reproduksjon? Er det akseptabelt å være seksuelt aktiv uten å være gift?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva betyr ekteskapet for oss?

Hvilket betydning har ekteskapet for oss? Kan man skille seg? Kan skilte mennesker i så fall gifte seg på ny?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvilke høytider er viktigst for oss?

Hvilke høytider er særlig viktige for oss? Hva er bakgrunnen for disse feiringene? Hvorfor er de viktige for oss?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Kan vi bistå med sjelesorg?

Livet er fullt av vanskeligheter, og alle opplever å miste mennesker som står en nær. Har vårt samfunn eksperter som kan bistå med , betryggelse, trøst og sjelesorg når slikt inntreffer?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva er skjønnhet?

Hva er skjønnhet? Er skjønnhet viktig? Kan skjønnhet i noen tilfeller virke distraherende og/eller forledende?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva skiller mennesket fra andre dyr?

Er det noen vesensforskjell mellom dyr og mennesker? Har naturen og dyrene det samme opphavet som mennesket?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hva er det høyeste målet et menneske kan håpe å oppnå?

Hva bør mennesket strebe etter å oppnå i vår begrensede tid her på jorden? Og hvordan vet vi at vi har oppnådd målet vårt?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Er mennesker i utgangspunktet gode eller onde?

Er mennesker gode eller onde i utgangspunktet? Er vi både gode og onde? Eller er vi ingen av delene?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har mennesket en sjel?

Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan ser vi på forholdet mellom kvinner og menn?

Hva er vårt syn på kjønn og kjønnsroller? Hva er egentlig forholdet mellom kvinner og menn? Og hvilke roller har de i samfunnet?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan ble mennesket til?

Hvordan oppstod vår art? Var det en plan bak menneskets tilblivelse?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Hvordan oppnår man kontakt med det guddommelige?

Kan man oppnå kontakt med det guddommelige? Kan i så fall hvem som helst stå i kontakt med, og i et forhold til, det guddommelige, eller den høyere virkelighet, eller kreves det formidlere? Svarer denne kraften, eller disse kreftene, på forespørsler og ønsker fra dødelige?


Uenighetens fellesskap

    |     November 15, 2018

Har kosmos en begynnelse og en slutt?

Hvordan ble verden til? Hvorfor finnes noe og ikke ingenting? Finnes det en bakenforliggende plan med kosmos?


Uenighetens fellesskap

    |     November 4, 2018

Hvilke ritualer har vi for å markere overgangen mellom ulike livsfaser?

Livet består av ulike stadier. Endringer kan komme naturlig med alderen, eller som følge av egne livsvalg. Har vi ritualer som markerer overgangen fra en livsfase til den neste? I så fall hvilke?


Uenighetens fellesskap

Nytt fra Den norske kirke     |     October 22, 2018

Fem nominert til ny biskop i Stavanger

Stavanger bispedømmeråd har nominert to kvinner og tre menn som kandidater til å bli biskop etter Ivar Braut. Disse er nominert til å bli biskop i Stavanger: Marta Botne, Helge S. Gaard, Alf Petter Bu Hagesæther, Haakon Kessel og Anne Lise Ådnøy. Ivar Braut ble vigslet til biskop i mars 2017, men ble etter et halvt år sykmeldt. Han meldte i august i år at han på grunn av helseproblemene hadde besluttet å gå av som biskop. Etter intervjuer og drøftelser i Stavanger bispedømmeråd, ble fem kandidater 22. oktober presentert

Les mer


Uenighetens fellesskap

    |     October 22, 2018

Hva er viktigst av likhet og likeverd?

Er prinsippene om likhet og likeverd bestandig forenelige, eller står de i blant i motsetning til hverandre? Hva mener vi i så fall veier tyngst av likhet og likeverd?


Uenighetens fellesskap

    |     July 4, 2018

Hvem regnes som vårt samfunns øverste leder?

Hvilket verv regnes som det aller høyeste i vår livssynsorganisasjon? Hvordan ser den hierarkiske strukturen i vår organisasjon ut? Hvilke ulike ledende organer eller stillinger finnes det i vårt samfunn?


Uenighetens fellesskap