Hva bør vi bygge lovene våre på?


Hvor bør vi hente verdiene våre fra? Og hva bør vi bygge våre normer, regler og lover på?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

I Grunnlovens paragraf to heter det: Verdigrunnlaget forblir vår kristne og humanistiske arv. Denne grunnlov skal sikre demokratiet, rettsstaten og menneskerettighetene. Den norske kirke synes dette er et godt uttrykk for samfunnets verdigrunnlag.

Bibelen i seg selv er ikke et politisk dokument som gir lover og regler for et samfunn. Derimot bidrar Bibelen og den kristne tro til et verdigrunnlag som er bærekraftig for et moderne samfunn. I dette ligger blant annet menneskets ansvarlighet, menneskets verd, ansvaret for den utsatte, og menneskets frihet.

At det i Grunnloven spesifikt vises til de kristne verdiene er relevant ut fra en tusenårig historie preget av nettopp kristne verdier. Disse verdiene har vært sentrale for formingen av vårt moderne samfunn. En kristen og humanistisk arv står ikke i motsetning til at vårt samfunn er sammensatt av mennesker med svært ulike tros- og livssyn. Verdigrunnlaget fremhever også at tro- og livssyn er viktig for et moderne samfunn.

Comments are closed.