Har vi hellige tekster?


Har vi tekster som vi betegner som hellige? Hvordan forholder vi oss i så fall til dem som kilder til kunnskap, såvel som verdier og normer?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Vi omtaler ofte Bibelen som en hellig bok. Bibelens viktigste betydning for oss er at den gir oss fortellingene om Jesu liv og hans død og oppstandelse. I kristen tro sier vi at Jesus Kristus er Guds Ord, Guds åpenbaring til menneskene. Bibeltekstene bærer vitne om dette. Gjennom Bibelen kan vi se Guds kjærlighet og forstå den virkelighet vi lever i. Den gir oss veiledning i hvordan vi kan leve godt sammen og forteller om menneskets verdi. Bibelen er også full av fortellingsstoff som gir kilde til fascinasjon og undring.

Når vi leser Bibelen kommer vi med våre egne liv og våre spørsmål til teksten. Det former vår lesning av den. Det skjer alltid en fortolkning når vi leser tekstene, og gjennom fortolkningen kan vi ta til oss evangeliet.

Bibelens bøker er en svært variert tekstsamling som har blitt til gjennom århundrer. Som luthersk kirke ser vi Jesus Kristus som Skriftens sentrum. Han er det lys som vi tolker alle tekstene gjennom. Det betyr at ulike passasjer og ulike elementer i tekstene får ulik vektlegging. Og det betyr igjen at teologiske og etiske synspunkter endrer seg. De kan alltid diskuteres. Vår kirke sier for eksempel at renhetsforskriftene i Det gamle testamente ikke har gyldighet for vår etiske tenkning. Det har gjennom hele kirkens historie vært et omfattende arbeid med teologi for å forstå bibeltekstene i lys av egen samtid.

Comments are closed.