Har vi en formell form for teologi?


Har vi en formell form for teologi? Har vi også en autoritativ institusjon som er utforskende og normgivende med hensyn til formulering av vår tradisjons sannheter? Hvem er det i så fall som har autoritet til å avgjøre om noe er å regne for sant eller ikke?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

Den norske kirke har fem bekjennelsesskrifter, tre fra oldkirken og to fra reformasjonstiden. Disse utfyller hverandre og er definerer våre sannheter.

Vi har mange teologiske læresteder – men ingen av dem har autoritet til å uttale seg på kirkens vegne. I vår kirke har Bispemøtet (samlingen av alle de 12 biskopene) en viktig rolle i å uttale seg om lærespørsmål. Kirkemøtet, som er et demokratisk valgt organ, og hvor også alle biskopene sitter, er høyeste læreorgan i kirken.

Den enkelte prest har et selvstendig ansvar for tolkning og formidling av den kristne tro. Som luthersk kirke vektlegger vi også ansvaret hos alle troende til å tenke kritisk gjennom den lære som praktiseres og forkynnes i kirken.

Comments are closed.