Har mennesket en sjel?


Har mennesket en sjel og/eller ånd? Hvordan er i så fall forholdet mellom menneskets immaterielle bestanddeler og vår fysiske kropp?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

I Bibelen fremheves det at mennesket er én levende sjel. Ordet som oversettes med «sjel» uttrykker mennesket i dets helhet. Altså både kropp, personlighet, følelser og tanke.

Noen kristne trosretninger står i en dualistisk tradisjon, det vil si at en fremhever det åndelige på bekostning av kroppen eller den erfarte virkelighet. Da kan en tenke at kroppen og verden er noe en skal frelses fra. Men, at Gud ble menneske ved å bli født som det lille barnet Jesus, uttrykker en grunnleggende positiv forståelse av menneskets helhet og menneskelighet. Vi bruker også ordet «sjel» som en samlebetegnelse for alt som er mennesket.

Bibelen forteller at Jesus sto opp fra de døde, med hele kroppen, og i trosbekjennelsen vår sier vi at vi tror på kroppens oppstandelse fra de døde. Dette vitner om en positiv forståelse av det materielle, og en helhetlig tanke om at vi er skapt med både ånd og kropp.

Comments are closed.