Bør vi motta støtte fra staten?


Bør staten gi støtte til tros- og livssynssamfunn som vårt? Eller er det viktig at tros- og livssynssamfunn er selvfinansierte og økonomisk uavhengige?


Uenighetens fellesskap | November 15, 2018

 

Vi mener det er viktig for Norge å aktivt understøtte tros- og livssynssamfunn slik Grunnloven uttrykker det i paragraf 16.

Vi mener at religion spiller en viktig rolle både for enkeltmennesker og for samfunnet. Det er en menneskerett å utøve sin religion og det er et samfunnsanliggende å legge til rette for dette. Vi mener et livssynsåpent samfunn er et godt ideal.

Den norske kirke forvalter også kirkebygg med inventar som spenner over hele Norges tusenårige historie som nasjon. Disse byggene er en viktig del av lokal identitet og kultur.

På denne og flere områder spiller vår kirke en viktig samfunnsrolle som det er naturlig at staten bidrar til å opprettholde. Vi mener også det er relevant at staten setter krav til trossamfunnene når det gjelder forvaltningen av disse midlene.

Comments are closed.